Hyppää sisältöön

Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (perustuen perusopetuslaki (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)in) linjaavat tavoitteita ruokakasvatukselle osana kouluruokailua ja kotitalousopetusta. Lisäksi ruokakasvatuksen näkökulmat nivoutuvat myös osaksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteita (esimerkiksi L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen), vaikka ruokailua ja ruokakasvatuksen tavoitteita ei näiden kuvauksissa suoraan mainita. Ainoastaan vuosiluokkien 7-9 L3-tavoitteen osana ”erityistä huomiota kiinnitetään monipuolisen ravinnon merkitykseen elämässä”, osana muita hyvinvointia tukevia elämäntapoja.

Ruokakasvatuksen määritelmä on täsmennetty ePerusteissa seuraavasti: Ruokakasvatus on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen vastuuoppiaine on kotitalous. Ruokakasvatuksen päivittäisenä oppimisympäristönä esiopetuksessa ja perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on kouluruokailu. Ruokakasvatuksessa keskeisiä ovat ruokaan, ruokailuun, ravitsemukseen ja kuluttajaosaamiseen liittyvät tavoitteet, sisällöt sekä pedagogiset käytänteet. Ruoka on siinä ohjauksen pedagoginen työväline ja ruokailutilanne vuorovaikutusta ja viestintää, jossa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset sekä yksilölliset tarpeet.

Koska kotitalous kaikille yhteisenä oppiaineena alkaa vasta yläkoulussa, korostuu kouluruokailun merkitys alakoulun ruokakasvatuksessa. Kouluruokailuun liittyvän ruokakasvatuksen tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen periaatteet jätetään kuitenkin kaikkinensa paikallisesti päätettäviksi. Tämä toteutuu valmistuneiden opinnäytetöiden perusteella käytännössä vaihtelevasti (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Ihalainen-Heittola S. & Sivula T. (2022) Ruokakasvatus Etelä-Pohjanmaan perusopetuksen perusopetussuunnitelmissa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Valkki J. (2023) Ruokakasvatus kuntien perusopetuksen opetussuunnitelmissa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

MIKSI?

Paikallisten opetussuunnitelmien kirjaukset luovat perustan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiselle perusopetuksessa. Konkreettiset tavoitteet ja toteutustapojen kuvaukset ja niiden tueksi tarvittaessa järjestetty koulutus henkilöstölle mahdollistaa ruokakasvatuksen toteutuksen suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Tämä lisää lasten täysipainoisen lounaan nauttimista ja osallisuutta ruokailussa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Lapsena opitut terveyttä edistävät ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisikään saakka.

KENELLE?

Paikallisista suunnitelmista vastaavat henkilöt opetuksen ja kasvatuksen toimialalla. Rehtoreiden sekä opetus- ja kasvatushenkilöstön lisäksi on tärkeää kuulla lasten, nuorten ja huoltajien näkemyksiä sekä tehdä yhteistyötä ruokapalveluiden kanssa.

MITEN?

  1. Asettakaa paikalliseen opetussuunnitelmaan tavoitteeksi ruokailusuositusten mukainen ruokailu ja ruokakasvatus kouluissa. Kirjatkaa konkreettiset tavoitteet ja toteutustavat kasvatus- ja opetustyön tueksi. Tarjotkaa henkilöstölle tarvittaessa koulutusta toteutuksen tueksi.
  2. Ottakaa käyttöön Nykytila.fi -työkalu kouluissa. Kirjatkaa arvioinnin ajankohdat (esim. syyslukukauden alussa) paikalliseen opetussuunnitelmaan.
  3. Tarkastelkaa tulosten perusteella mitkä asiat toteutuvat kouluissa hyvin, ja mitkä vaativat jatkossa erityistä huomiota.
  4. Kirjatkaa yksikkökohtaisesti kehittämiskohteet kunkin koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
  5. Lasten osallisuuden vahvistamiseksi hyödyntäkää (perusopetukseen ikätasoisesti soveltaen) lapset ruokailua kehittämässä -toimintamallia (pdf).

Liitteet

Tutustu myös:

Ruokavirasto / Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Ravitsemuksella hyvinvointia – Perusopetus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)